Política de privacidad
Condicións xerais
Tratamento dos datos de carácter persoal.

AEMPE, de nacionalidade española e con domicilio en C/ Virxe do Camiño Nº2 1ª Planta Oficina 27 , Pontevedra, é titular do sitio Web https://www.aempe.es e responsable dos ficheiros xerados cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios a través deste sitio Web.

O usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais que forneza voluntariamente, a través de formularios e correo electrónico, para a prestación dos servizos solicitados.

Todos os datos son tratados con absoluta confidencialidad, non sendo accesibles a terceiros para finalidades distintas para as que foron autorizados. O ficheiro creado está situado en España, na empresa: AEMPE, C/ Virxe do Camiño Nº2 1ª Planta Oficina 27 , Pontevedra.

Baixo a supervisión e control do mesmo, quen asume a adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidad e integridad da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

Enténdese que o usuario acepta as condicións establecidas anteriormente si pulsa o botón “ENVIAR” que se atopa nos formularios de recolleita de datos.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidad dos datos facilitados, reservándose AEMPE o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilite datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Calquera usuario rexistrado pode ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos de carácter persoal fornecidos a través do sitio Web, mediante comunicación escrita dirixida a AEMPE, C/ Virxe do Camiño Nº2 1ª Planta Oficina 27 , Pontevedra.

Responsabilidades
AEMPE declina calquera responsabilidade respecto de a información deste sitio Web procedente de fontes alleas, así como dos contidos non elaborados polo mesmo.

A función dos links (enlaces) que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos neste sitio Web. AEMPE non será en ningún caso responsable do resultado obtido a través de ditos enlaces hipertextuales.